Huishoudelijk Reglement

Tennisvereniging “Het Bossche Lijntje”

                                      
 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT - RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN
 
 
 

Als algemeen uitgangspunt geldt dat binnen de vereniging van alle leden (een vorm van) een bijdrage wordt gevraagd om de vereniging goed te laten functioneren.


0. Aansprakelijkheid


De vereniging is niet aansprakelijk voor:
- verlies en/of ontvreemding en/of beschadiging van eigendommen van leden of andere bezoekers die zich op het park bevinden;
- ongevallen of lichamelijk letsel van, of veroorzaakt door, leden of bezoekers die zich op het park bevinden.

 

1Bardienst

Vanuit bovengenoemd uitgangspunt wordt aan iedereen gevraagd om bardienst te draaien. Degene die volgens rooster een bardienst invult, is op dat moment ook daarvoor verantwoordelijk. Wanneer het echter erg druk is kan hij of zij daarbij wel ondersteuning vragen aan aanwezige leden. Wij verwachten dat deze assistentie dan ook verleend wordt. Het rooster van de bardiensten wordt op de website www.bosschelijntje.nl gezet. Bij verhindering is het lid zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervanging. Wanneer dit onmogelijk blijkt moet contact worden opgenomen met de Barcommissie. Elke keer als een lid niet verschijnt voor de bardienst, wordt een rekening van € 30,- gestuurd.

Er is altijd iemand met sleutel van de desbetreffende activiteit aanwezig. Je hoeft dus zelf niet de deur te openen en af te sluiten.

Er mag alleen alcohol geschonken worden door/aan leden van 18 jaar en ouder.

Er mogen geen kinderen onder de 18 jaar achter de bar komen.

Wanneer een lid in het geheel niet in de gelegenheid is bardiensten te vervullen kunnen deze jaarlijks worden “afgekocht”. Hiervoor wordt een bedrag van € 30,- gerekend.

Voor de wijze waarop de bardienst dient te worden ingevuld, raadpleegt u de leden van de desbetreffende commissie. die aanwezig zijn in het paviljoen.

Mensen van 65 jaar en ouder zijn niet verplicht bardienst te draaien.

De poort met toegang naar het evenemententerrein dient op slot te blijven.

 

2. Speelgelegenheid

De banen staan alle dagen gedurende de gehele dag ter beschikking van de leden volgens een op de baan aanwezig baanrooster. Een uitzondering op deze regel vormt het moment waarop door de vereniging aangekondigde activiteiten plaatsvinden, zoals training van leden, toernooi- en competitiewedstrijden en andere activiteiten. Nadat u op een baan heeft getennist, bent u verplicht om de baan met het daarvoor beschikbare materiaal te vegen.

 

Ieder lid dat de contributie heeft voldaan ontvangt een lidmaatschapsbewijs voorzien van een foto (creditcardpas). Slechts wanneer een geldig lidmaatschapsbewijs op het daarvoor bestemde bord met een juiste tijdsindicatie wordt gehangen, is een speler gerechtigd van de baan gebruik te maken. Zonder bewijs heeft dus geen enkel lid speelrecht en kan zijn/haar plaats zonder meer worden ingenomen door een ander, die dit bewijs wel bij zich heeft. Wanneer u voor een baan heeft afgehangen, dient u op de tennisbaan aanwezig  te blijven. Wanneer u met meerdere leden wilt spelen, kunt u pas afhangen als alle leden aanwezig zijn.

Het is niet mogelijk voor aanvang van een tennisles alvast een pas af te hangen. U kunt pas afhangen na uw tennisles.

Wanneer bij verlies van de creditcardpas, op verzoek van het lid, een nieuwe pas wordt aangevraagd, wordt hiervoor  € 11,50 in rekening gebracht. Bij een tweede keer zijn de kosten € 18,50.

Spelende kinderen op het tennispark vallen te allen tijde onder verantwoordelijkheid van de betrokken ouder, voogd of oppas.

 

3. Introducés

De mogelijkheid bestaat om in speciale gevallen, tegen betaling van € 5,00 voor een senior en van € 2,50  voor een junior, een introducé mee te nemen. U kunt maximaal 6 keer dezelfde introducé uitnodigen. U kunt een introducékaart afhalen bij de in het clubblad vermelde personen.

 

4. Kleding

Er behoort in tenniskleding te worden gespeeld en de banen mogen uitsluitend met tennisschoenen worden betreden.

 

5. Milieu

De leden worden verzocht eraan mee te werken, dat zowel het paviljoen als het terras schoon blijven. Bekertjes en ander afval (peuken!!!), gelieve u zoveel mogelijk in de daarvoor bestemde bakken te deponeren.

 

6. Binnenkomen en afsluiten terrein en paviljoen

Wanneer u lid wordt, ontvangt u tegen betaling van een borgsom van € 27,50 een sleutel die toegang geeft tot het terrein en het paviljoen. Bij verlies van de sleutel zal € 27,50 in rekening worden gebracht. Bij herhaaldelijk verlies kunnen leden worden uitgesloten.

De sleutel wordt in bruikleen gegeven en blijft eigendom van de vereniging. Als men na beëindigen van het lidmaatschap de sleutel teruggeeft aan de vereniging, ontvangt men de borgsom terug.

Er wordt van de leden verwacht dat zij bij het verlaten van het paviljoen de deuren en ramen sluiten en dat alle lichten worden uitgedaan. Daarnaast dient ook het hek van de hoofdingang altijd te worden afgesloten.

Laat geen geld of andere waardevolle voorwerpen onbeheerd achter. De vereniging acht zich niet aansprakelijk voor verlies.

Daarnaast kan het bestuur opzettelijk toegebrachte of mede veroorzaakte schade door een lid aan de vereniging of aan haar bezittingen geheel of gedeeltelijk verhalen op dat lid.

 

7. Honden

Honden worden op het park toegelaten, mits zij aan de lijn blijven en van tijd tot tijd buiten het park worden uitgelaten.

 

8.Publicaties

Alle bekendmakingen, die voor de leden van belang geacht worden, worden gepubliceerd op de website en/of op het publicatiebord.

 

9. Ledenadministratie

Aanmelding en beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie.

De melding hiervan voor het nieuwe seizoen verwachten wij, in verband met de administratieve afwikkeling bij de KNLTB vóór 1 december van het nieuwe verenigingsjaar. Wanneer u na die datum aanmeldt, zal dit vertraging geven in de aanmaak van uw bewijs van lidmaatschap bij de KNLTB. Wanneer u na die datum afmeldt, blijft u contributie plichtig voor de rest van het seizoen.

Uw uiterlijke schriftelijke afmelding voor het nieuwe seizoen dient dus vóór 1 december bij de ledenadministratie aanwezig te zijn.

De contributie betaalt u direct na ontvangst van de factuur. Bij elke aanmaning wordt de rekening met € 2,- verhoogd, i.v.m. administratiekosten.

 

      - Studentenlidmaatschap

De vereniging kent een studentenlidmaatschap. U kunt hiervoor uitsluitend in aanmerking komen als:

  • u studeert;
  • buiten Zevenbergschen Hoek (of uw huidige woonplaats ) gaat wonen;
  • als jeugdlid vervolgens seniorlid wordt/geworden bent;
  • twee jaar “gewoon” lid bent geweest.

Wanneer u studentenlid bent, kunt u niet deelnemen aan “door-de-weekse” verenigingsactiviteiten.

 

      - Blessurelidmaatschap

Daarnaast kent de vereniging ook gedurende 2 jaar een speciaal tarief voor leden die wegens ziekte of langdurige blessures voor aanvang van het seizoen weten dat zij een heel jaar niet kunnen spelen. Om hiervoor in aanmerking te komen dient uiterlijk in maart een schriftelijk verzoek in te dienen bij het bestuur. Wanneer de periode langer duurt dan 2 jaar zijn er drie keuzen:

-of beëindigd zijn/haar lidmaatschap 

-of laat zich bovenaan de wachtlijst plaatsen om eventueel nog een periode van blessure te overbruggen.

-of gaat weer de volle contributie betalen.

 

Verder kan een lid, ná een lidmaatschap van minimaal 5 jaar, rustend lid worden. De contributie is gelijk aan die van het blessure-lidmaatschap, er hoeft geen bardienst gedraaid te worden, u blijft betrokken bij de vereniging via de website en een uitnodiging voor de ALV.

 

Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is mogelijk, doch er vindt geen restitutie van contributie plaats.

Wijzigingen m.b.t. naam, adres, woonplaats, etc. kunnen ook uitsluitend schriftelijk worden doorgegeven aan de ledenadministratie.

 

Voor aanmelding/afmelding/adreswijziging heeft de vereniging een speciaal formulier. Dit is verkrijgbaar in het paviljoen, bij de ledenadministratie en staat op de website.

 

Het bestuur,

Zevenbergschen Hoek, 22 september 2011.